ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ผู้บริหาร EIU เยือน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข.

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหารและคณาจารย์จาก Eastern International University หรือ (EIU) ประเทศเวียดนาม นำโดย Mr. Nguyen Tan Loi ประธาน EIU ได้เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะวิชาต่างๆ รวมถึงได้เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต ณ ห้องสมบัติ ชัยเพ็ชร ชั้น 2 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์

ข่าวโดย : น.ส.ผุสดี ไกยวงษ์