ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณะสาธารณสุขศาสตร์แสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ 55 ปี

เช้าวันพฤหัสบดี ที่ 19 ธันวาคม 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย รศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์ม่วง รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร, รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ, ผศ.ดรชนัญญา จิระพรกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ, ดร.รัฐพล ไกรกลาง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา, และ น.ส.จิดาภา พลางวัน ผู้อำนวยการกองบริหารงาน เข้าร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ท่านคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 55 ปี ณ อาคาร AG01

พร้อมนี้ รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ก็ได้มอบของที่ระลึกเป็นกระเช้าข้าวกล้องสามสีและไข่ไก่สดให้อีกด้วย

ข่าวโดย : ขวัญหทัย สินเธาว์