ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณะสาธารณสุขศาสตร์แสดงความยินดีกับผู้บริหารและบุคลากรศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 27 ปี

วันศุกร์ ที่ 27 ธันวาคม 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์ม่วง รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร, ดร.รัฐพล ไกรกลาง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา, น.ส.จิดาภา พลางวัน ผู้อำนวยการกองบริหารงาน, พร้อมบุคลากรฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารและบุคลากรศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 27 ปี ณ บริเวณองค์พระพุทธหฤทัยสัมฤทธิ์ผล ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวโดย : ขวัญหทัย สินเธาว์