ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

พิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม 2563 ช่วงเช้า คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี, และทีมผู้บริหารและผู้อำนวยการกองบริหารงาน เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับวิทยาลัยปกครองท้องถิ่น คณะเกษตรศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับสถานประกอบการและหน่วยงานในจังหวัดขอนแก่น 21 หน่วยงาน ณ ห้องประชุมขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น ซึ่งบันทึกความร่วมมือฯ นั้น เป็นข้อตกลงที่ได้ให้ความสำคัญถึงการพัฒนานักศึกษาให้เป็น คนไทยยุคใหม่แห่งศตวรรษ ที่ 21 เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning) การเรียนรู้ในชุมชน (Community-integrated Learning) และเรียนรู้โดยมีปัญหาเป็นพื้นฐาน (Problem-based Learning)

เอกฤทธิ์ / ภาพ
ขวัญหทัย / ข่าว