ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ผู้บริหารจาก University of North Carolina in Chapel Hill (UNC) เยือนคณะสาธารณสุขศาสตร์

เมื่อวันที่ 27-30 พฤษภาคม 2556 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ต้อนรับผู้บริหารจาก University of North Carolina in Chapel Hill (UNC) ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ Assoc. Prof. Bennett Trude, Department of Maternal and Child Health and Co-chair of UNC Chapel Hill Institutional Review Board and Mr. Steven Dale, Asia Programs Director, UNC Study Abroad Office ซึ่งเดินทางมาเจรจาและหารือเรื่องการนำนักศึกษาระดับปริญญาตรีมาแลกเปลี่ยนที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในช่วงเดือน มิถุนายน 2557 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมต้อนรับ หารือเรื่องกิจกรรมแลกเปลี่ยน ที่พัก การเดินทาง และได้นำคณะดังกล่าวเข้าศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลน้ำพอง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำบง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่นด้วย

cats1 cats1
cats1