ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมหารือทุนการศึกษามูลนิธิ The King of Thailand Birthplace Foundation (KTBF)

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้บริหาร คณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เข้าร่วมฟังบรรยาย เรื่องการให้ทุนการศึกษา จาก คุณชลธานี แก้วโรจน์ ประธานมูลนิธิ The King of Thailand Birthplace Foundation (KTBF) ณ ห้องประชุมบัณฑิต ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ นักศึกษาไทย สมัครเข้าขอรับทุนการศึกษา ณ มหาวิทยาลัย Harvard ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงทุนระยะสั้น และทุนอื่นๆ 

ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน รศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์ม่วง รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร และ รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เข้าร่วมประชุมหารือกับ คุณชลธานี แก้วโรจน์ ประธานมูลนิธิ The King of Thailand Birthplace Foundation (KTBF) เรื่องการระดมทุนเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนไทย ที่ไปเรียน ณ มหาวิทยาลัย Harvard และขอเชิญตัวแทนมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วม Third Public Health and Medicine Symposium: Thailand-United States Connections ระหว่างวันที่ 9-13 ตุลาคม 2563 ณ เมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจัดโดย Harvard T.H. Chan School of Public Health, Harvard Medical School, Harvard School of Medicine, Harvard School of Dental Medicine, Thai Physicians Association of America และ The King of Thailand Birthplace Foundation

ข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงษ์