ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม KKBS OPEN HOUSE 2020

วันพฤหัสบดี ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา, พร้อมกับ ผศ.ดร.ชนัญญา จิระพรกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ, ผศ.ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ และบุคลากร  เข้าร่วมกิจกรรม KKBS OPEN HOUSE 2020 เป็นการเปิดบ้านประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ณ ลานชั้น 1 คณะบริหารธรุกิจและการบัญชี นอกจากนี้ยังได้จับฉลากและมอบรางวัลให้นักเรียนผู้โชคดี ที่มาร่วมภายในงานอีกด้วย

ข่าว/ภาพ : ขวัญหทัย สินเธาว์