ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดงานสัมมนา KKU Maker Green Festival 2020

วันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี, ผศ.ดร.ชนัญญา จิระพรกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ, พร้อมคณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมพิธีเปิดงานสัมมนาทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว "KKU Maker Green Festival 2020" ซึ่งภายในงานประกอบไปด้วยการเสวนา บรรยายพิเศษ workshop การประกวดการออกแบบและจัดแสดงผลงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมมีระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าว/ภาพ : ขวัญหทัย สินเธาว์, เอกฤทธิ์ ปทุมพร