ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณะสาธารณสุขศาสตร์แสดงความยินดีกับคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในโอกาสดำรงตำแหน่งคณบดีวาระที่สอง

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ช่วงบ่าย คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี,  ผศ.ดร.ชนัญญา จิระพรกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ, นางสาวจิดาภา พลางวัน รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงาน พร้อมบุคลากร เข้าแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร เนื่องในโอกาสได้รับดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ต่อวาระที่สอง ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ข่าว/ภาพ : ขวัญหทัย สินเธาว์, เอกฤทธิ์ ปทุมพร