ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดเสวนา มุ่งสู่การเป็นสถาบันชั้นนำของอาเซียน

คณะสาธารณสุขาสตร์ เชิญ 3 อดีตคณบดี ร่วมเสวนาเรื่อง “คณะสาธารณสุขศาสตร์กับการก้าวสู่สถาบันชั้นนำของอาเซียน”แลกเปลี่ยนความคิดเห็น จากมุมมองของอดีตผู้บริหาร เพื่อเตรียมความพร้อม รับมือกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และการก้าวสู่การเป็นสถาบันชั้นนำด้านสาธารณสุขของอาเซียน

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัด เสวนาเรื่อง “คณะสาธารณสุขศาสตร์กับการก้าวสู่สถาบันชั้นนำของอาเซียน” โดยเชิญ อดีตคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 3 ท่าน คือ ศาสตราจารย์ นพ.ศาสตรี เสาวคนธ์ รองศาสตราจารย์อรุณ จิรวัฒน์กุล และศาสตราจารย์พิษณุ อุตตมะเวทิน ร่วมแสดงความคิดเห็น จากมุมมองอดีตผู้บริหาร ด้านการพัฒนา ปรับเปลี่ยนและปฏิรูปการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และการเป็นสถาบันชั้นนำด้านสาธารณสุขของอาเซียน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์คนปัจจุบัน เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องตักศิลา ชั้น 1 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ ที่จะเป็นสถาบันชั้นนำด้านสาธารณสุขศาสตร์ของอาเซียน ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจจากผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เพื่อผลักดันให้คณะสาธารณสุขศาสตร์ มุ่งสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ การเสวนาเรื่อง “คณะสาธารณสุขศาสตร์กับการก้าวสู่สถาบันชั้นนำของอาเซียน” จึงได้เกิดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจและกระตุ้นทำให้เกิดแรงผลักดันในการปฏิรูปการเรียนการสอนและพัฒนาตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นสถาบันชั้นนำด้านสาธารณสุขของอาเซียน โดยเปิดเวทีให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา รวมถึงอดีตคณบดี 3 ท่าน ร่วมแลกเปลี่ยนในประเด็นที่กำลังเป็นที่สนใจของคนทั้งประเทศ ถึงสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี 2558 นั่นก็คือการก้าวเข้าไปเป็นหนึ่งในสมาชิกประชาคมอาเซียน 
 
ศาสตราจารย์ นพ.ศาสตรี เสาวคนธ์ กล่าวว่า “ขณะนี้ไม่ว่าใครก็พูดถึงอาเซียน มีการประดับธงสัญลักษณ์ ซึ่งก็ต้องพิจารณาต่อไปว่า นั่นเป็นการเตรียมความพร้อมหรือไม่ แต่สิ่งที่สำคัญ คือเราจะต้องมีความชัดเจนในตัวตนของเราก่อน  การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน ทิศทางก็จะชัดเจนด้วย การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติ เราต้องพร้อมเสมอ และต้องทันเกม ปรับหลักสูตรต่างๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ มีปิด ปรับปรุง เปิดใหม่ เป็นเรื่องธรรมดา และเมื่อเปิดแล้วต้องพร้อมในการแข่งขัน  ในขณะเดียวกันก็ต้องพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งสายผู้สอนและสายสนับสนุนด้วย” 
 
รองศาสตราจารย์อรุณ จิรวัฒน์กุล กล่าวว่า “ ทุกเรื่องเป็นเรื่องที่เรียนรู้ได้ ทำให้สนุกได้ การเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องง่าย แต่สามารถทำได้ ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลา การที่จะประสบความสำเร็จในเป้าหมายที่ตั้งไว้นั้น ยุทธศาสตร์เป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อน และต้องมีการเปลี่ยนแปลง อาจจะเปลี่ยนทีละเล็กทีละน้อย แต่นั่นคือจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนที่จะสามารถเห็นผลได้ในอนาคต  และขอเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ทุกคน” 
 
รองศาสตราจารย์พิษณุ อุตตมเวทิน รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ อดีตคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้กล่าวถึงประเด็นที่เป็นภาวะคุกคามและโอกาส รวมทั้งสิ่งที่ต้องพัฒนา ได้แก่ คน ภาษา หลักสูตร การใช้เทคโนโลยี และการใช้วิจัยในการพัฒนาองค์กร และยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “การเปิดหลักสูตรต่างๆ นั้นจะต้องดูความต้องการของตลาดด้วย คำนึงถึงลูกค้า อาจารย์ผู้สอนจะต้องมีความรู้จริงและมีคุณวุฒิที่ตรงกับสายวิชาที่สอน ”
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ ได้กล่าวเสริมว่า “ไม่ใช่เพียงด้านวิชาการเท่านั้น แต่บริบทอื่นๆ เช่น วัฒนธรรม มารยาททางสังคม ล้วนเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องด้วย” หลังจากนั้นมีคณาจารย์และบุคลากรร่วมแลกเปลี่ยน  เสนอความคิดเห็น และเสนอแนะในประเด็นต่างๆ อย่างหลากหลาย
 

2

2

3 4

2

2

   
2
 
ข่าว : ผุสดี ไกยวงษ์
ภาพ : ศรศักดิ์ อุระ