ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ รับรางวัล “อินทนิลน้ำ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้ารับมอบโล่รางวัล “อินทนิลน้ำ” ในงานวันสิ่งแวดล้อมโลก จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 ใน 5 ของผู้ได้รับ รางวัล“อินทนิลน้ำ” ในงานวันสิ่งแวดล้อมโลก เทศบาลตำบลพังโคน จังหวัดสกลนคร รางวัล “อินทนิลน้ำ” เป็นที่ตั้งขึ้นตามชื่อดอกไม้ประจำจังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นรางวัลที่เทศบาลตำบลพังโคน จังหวัดสกลนคร ร่วมกับภาคีเครือข่าย ซึ่งได้แก่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสาธารรณสุขจังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และหน่วยงานภาคเอกชน มอบให้กับบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อม อุทิศตนช่วยเหลือ และสร้างประโยชน์ให้กับหน่วยงานราชการและชุมชน ซึ่งเทศบาลตำบลพังโคน ได้มอบรางวัลดังกล่าวในวันวันสิ่งแวดล้อมโลก ภายใต้คำขวัญ “กิน อยู่ รู้คิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ”ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลพังโคน จังหวัดสกลนคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ออกแบบระบบกำจัดขยะแบบถูกสุขาภิบาล และเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมให้กับเทศบาลตำบลพังโคน จังหวัดสกลนคร นอกจากนี้ยังมีผู้เข้ารับรางวัลอีก 4 คน ได้แก่ นายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ ผู้ขับเคลื่อนโครงการสกลนครรักษ์อนามัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม อาจารย์นันท์ ภักดี ผู้เผยแพร่ความรู้และฝึกสอนการใช้พลังงานโซล่าเซลล์  นายมงคลมูลธิสาร ผู้นำชุมชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และนายพัฒนา สัพโส วิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้างบ่อขยะเทศบาลตำบลพังโคน

นายธวัช ศิริวัธนนุกูล ปลัดจังหวัดสกลนคร ประธานในพิธี ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลและได้กล่าวเสริมอีกว่า “ ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก อากาศร้อนขึ้น เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ และสาเหตุหลักมาจากมนุษย์ทั้งสิ้น ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องใส่ใจโลก ดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่ออนาคตของคนรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป ผมขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ได้รับรางวัล “อินทนิลน้ำ” ในวันนี้ ซึ่งถือเป็นบุคคลที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนงานด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดผลดี และขอให้ท่านขยายแนวคิดในการสร้างสรรค์สิ่งที่มีคุณค่าให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อไป”