ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณะผู้บริหารคณะฯ ร่วมลงนามและรับมอบข้อตกลงการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ (Objective Key Results : OKRs)

วัน พุธ ที่ 26 สิงหาคม 2563 คณะผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และ นางสาวจิดาภา พลางวัน  ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะฯ เข้าพบท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อลงนามและรับมอบข้อตกลงการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ (Objective Key Results : OKRs) ประจำปี 2564 ณ อาคารศิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

      

ข่าวจากเพจ : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์/ ผู้โพสต์  :  LP Kwanhathai Lookpong