ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับการตรวจประเมิน EdPEx และ IQA

คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ตามเกณฑ์ EdPEx และ IQA

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจประเมินภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ หรือ Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx) และคณะกรรมการตรวจประเมินภายใน (IQA 41 ตัวชี้วัด) ซึ่งกิจกรรมการเข้าตรวจเยี่ยมคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เริ่มขึ้นเวลา 09.00 น. ณ ห้องตักศิลา ชั้น 1 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ นำเสนอผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาต่อคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด หลังจากนั้นได้ตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการ และเริ่มกิจกรรมการสัมภาษณ์ทีมผู้บริหารของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะกรรมการประเมินคุณภาพยังได้เข้าสัมภาษณ์ บุคลากร คณาจารย์ นักศึกษา รวมทั้งศิษย์เก่า คณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการประเมินในครั้งนี้ด้วย
          หลังจากนั้น เวลา 16.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินทั้ง 2 ชุดได้นำเสนอผลการตรวจประเมินในภาพรวม จุดอ่อน จุดแข็ง และโอกาสในการพัฒนา และยังเปิดโอกาสให้บุคลากรผู้รับการตรวจประเมินซักถามข้อสงสัย การตรวจประเมินคุณภาพผ่านไปอย่างราบรื่น ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างมากจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพที่จะเป็นแนวทางในการพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ให้ก้าวไปสู่สถาบันชั้นนำด้านสาธารณสุขศาสตร์ของอาเซียนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์  กล่าวว่า "คณะสาธารณสุขศาสตร์ขอขอบคุณ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ทั้ง 2 ชุด  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์ EdPEX นำทีมโดย รศ.รัชพล สันติวรากร พร้อมด้วย รศ.เดชพล ปรีชากุล รศ.เอกพรรณ สวัสอิ์ซิตัง และนางสุดใจ ธนไพศาล คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน IQA นำทีมโดย ศ.พญ.จามรี ธีรตกุลพิศาล รศ.อุษา เล็กอุทัย (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจาก มหาวิทยาลัยมหิดล) รศ.รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล และ ผศ.ขนิษฐา วรธงชัย และขอขอบคุณ QA อาสา ผู้ฝึกประสบการณ์ และผู้ประสานงานในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง"
cats2 cats2
cats2 cats2
cats2 cats2
cats2  
ข่าว   :   ผุสดี  ไกยวงษ์
ภาพ  :   ศรศักดิ์  อุระ