ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร เข้าแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์วงศา เล้าหศิริวงศ์

วัน พุธ ที่ 16 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น นำโดย ดร.เสาวลักษณ์ ศรีดาเกษ ผู้อำนวยการ คณาจารย์และบุคลากร เข้าแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เนื่องในโอกาสการได้รับการโปรดเกล้าฯ ตำแหน่งทางวิชาการ “ศาสตราจารย์”  ณ อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์

 

ภาพ ข่าวโดย : นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์ / นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร