ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

สำนักบริการวิชาการ มข. เข้าหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน

วันพฤหัสบดี ที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี เปิดห้องทำงานต้อนรับ รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ และ รศ.ดร.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ ในการหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันด้านการบริการวิชาการสู่สังคมในรูปแบบการสร้างประโยชน์ร่วมกัน และเพื่อการขับเคลื่อนการทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ณ ห้องคณบดี ชั้น 2 อาคารอรุณจิรวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์

อีกทั้ง คณบดีได้แสดงความยินดีกับ รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ในการได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 อีกด้วย

  

 

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์ / นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร