ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

แสดงความยินดีกับคณบดีคณะสัตวแพทศาสตร์

วันพฤหัสบดี ที่ 8 กรกฎาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าแสดงความยินดีกับ

รองศาสตราจารย์ ส.นพ.ดร. บัณฑิตย์ เต็งเจริญสกุล ในการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ คนที่ 6

ณ ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์  เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น     

          

ภาพ ข่าวโดย : นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์