ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

พิธีไหว้ครูแบบ New Normal

วันศุกร์ ที่ 20 สิงหาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์  ร่วมพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564 ในการนี้มี ท่านอธิการบดีและคณะผู้บริหารคณะต่างๆ เป็นผู้แทนคณาจารย์ เพื่อจัดทำสื่อวิดิทัศน์ ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์

 

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์ / นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร