ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์พบผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์

บ่ายวันพุธ ที่ 8 กันยายน 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย ผศ.นิคม ถนอมเสียง รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ และ   รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู หัวหน้าสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.สมเกียรติ           ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ท่านที่ 12 ที่ให้เกียรติมามอบหนังสือ 55 ปี คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยตัวท่านเอง

อนึ่ง คณะฯ ใคร่ขอขอบพระคุณผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ด้านการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ แก่นักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีคณะสาธารณสุขศาสตร์ รวมถึงด้านอื่นๆ อย่างดียิ่งโดยเสมอมา

  

       

 

ภาพ ข่าวโดย : นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์ / นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร