ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

แสดงความยินดีวันสถาปนาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

วันพฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ผศ.นิคม ถนอมเสียง รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ, ผศ.ดร. ชนัญญา จิระพรกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา, และ ผศ.เนาวรัตน์ มณีนิล รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ เข้าแสดงความยินดีกับท่าน รศ.ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) รวมถึงคณาจารย์ บุคลากร MBA เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบ 28 ปี อีกทั้งยังได้รับมอบของที่ระลึกจากคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้      

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์ / นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร