ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

พิธีตักบาตรงานลอยกระทง 2564

เช้าวันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำทีมโดย ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริงวงศ์ คณบดี, พร้อมทั้ง ผศ.นิคม ถนอมเสียง    รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ, ผศ.ดร.ชนัญญา จิระพรกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา, ผศ.เนาวรัตน์ มณีนิล รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ, ผศ.ดร.สุรชัย   พิมหา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา, ผศ.ดร.นาฏนภา หีบแก้ว ปัดชาสุวรรณ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารฯ, น.ส.จิดาภา พลางวัน ผอ.กองบริหารงาน และบุคลากร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์ 9 รูป ณ และร่วมแจกของโรงทานคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นข้าวเหนียวห่อ ของหวาน และน้ำดื่ม ณ บริเวณริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพ ข่าวโดย : นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์  / นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร