ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

อธิบดี กระทรวงสาธารณสุข สปป. ลาว เยือนมหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ต้อนรับ อธิบดีกรมพัฒนาการศึกษาและการค้นคว้า กระทรวงสาธารณสุข สปป. ลาว ที่ได้เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อประเมินบุคลากรที่มาศึกษาระดับปริญญาโทที่คณะสาธารณสุขศาสตร์

เมื่อวันพุธที่ 24 กรกฏาคม 2556 เวลา 10.30 น คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรองศาสตราจารย์ ดร. เจียมจิต แสงสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทระ แสนไชยสุริยา หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา นำคณาอาจารย์ในหลักสูตรโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ เข้าร่วมต้อนรับ Assoc. Prof. Dr. Sing MENORATH  อธิบดีกรมพัฒนาการศึกษาและการค้นคว้า กระทรวงสาธารณสุข ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะ ทั้งนี้ได้ร่วมกันประเมินการเรียนของบุคลากรจากกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 คน ทีมาศึกษาระดับปริญญาโท ในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์เมื่อปีการศึกษา 2555 คือ Mrs. Sakuon Inthavong และMrs. Phanthong  Phouxay ปัจจุบันนักศึกษาทั้งสองคนกำลังเก็บข้อมูลเพื่อศึกษาวิจัยด้านโภชนาการ ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 
นักศึกษาทั้งสองคน และคณาจารย์ร่วมกันตอบข้อซักถาม เกี่ยวกับการเรียน การสอน อุปสรรค ปัญหาต่าง และแนวทางแก้ไขปัญหา ของนักศึกษาขณะที่มาศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาบุคลากรจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในปีนี้นักศึกษาทั้งสองคน กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 ซึ่งเป็นที่ปรึกษาให้กับรุ่นน้องที่มาศึกษาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เป็นอย่างดี และในปีการศึกษา 2556 นี้ มีบุคลากรจากกระทรวงสารณสุข ของ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเป็นน้องใหม่ในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ อีก 2 คน คือ Mrs. Phouthong Rattanavong และ Mrs. Vatsana Phouapanya ภายใต้ทุนของ UNICEF
 
cats7 cats8
cats9 cats10
cats11 cats12
cats13
 
ภาพ/ข่าว: ผุสดี ไกยวงษ์