ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

มข. ลงนามความร่วมมือด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมกับกรมอนามัยและกรมควบคุมมลพิษ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย ร่วมทำการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ อธิบดีกรมอนามัย นายแพทย์เจษฎา  โชคดำรงสุข และอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี และคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผศ.ดร.สมศักดิ์  พิทักษานุรัตน์ พร้อมทีมบริหารร่วมเป็นพยานในการลงนามครั้งนี้

วัตถุประสงค์ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ได้แก่ 1) การพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 2) การพัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในทุกระดับ 3) การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และ 4) พัฒนาสู่ความเป็นศูนย์กลางบริการวิชาการและการวิจัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคอาเซียน 

นายแพทย์เจษฎา  โชคดำรงสุข อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า “ความสำคัญมากประการหนึ่งที่จะทำให้การทำงานสำเร็จได้ คือ คุณภาพของบุคลากรทุกระดับที่เกี่ยวข้อง การมีองค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ที่จะคลี่คลายปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม วันนี้จึงเป็นวันสำคัญที่เราได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเป็นแนวร่วมอีกแรง ที่จะช่วยให้การดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยมีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น”

นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวถึงความพร้อมการลงนามกับกรมอนามัย และมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่า “กรมควบคุมมลพิษ และกรมอนามัย ทำงานร่วมกันมา 1 ปีแล้ว พวกเราได้ทำอะไรไปบ้างแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง อากาศ เรื่องน้ำเสีย เรื่องขยะ หรือโครงการ GREEN & CLEAN Hospital และในครั้งนี้เรามีพันธมิตรเพิ่มขึ้น คือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้เป็นสากล มีบุคลากรที่มีศักยภาพ พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยในอีก 2 ปีข้างหน้า”

cats1 cats1
cats1 cats1

รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าว “ขอขอบคุณท่านอธิบดีทั้ง 2 ท่าน ที่ให้เกียรติกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการที่จะเข้ามาเป็นภาคีเครือข่ายอีก 1 ภาคีเครือข่ายในการร่วมกันพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย และการก้าวเข้าไปสู่หน่วยงานชั้นนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของอาเซียนในอนาคต มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นในเรื่องการผลิตบัณฑิต อย่างไรก็ตามเราก็ยังให้ความสำคัญในเรื่องการวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ พร้อมทั้งสร้างองค์ความรู้ของตนเองขึ้นมาและนำไปใช้ในชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป ตลอดจนการนำเอาองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปใช้ถ่ายทอดให้กับบุคลากร นักศึกษาที่มีความสนใจที่จะเรียนรู้และนำไปใช้ให้ถูกต้องและถูกวิธี ผมต้องของชื่นชมท่านอธิบดีทั้ง 2 ท่าน ที่ให้ลงนามความร่วมมือแล้วยังมีการติดตามผล ดังที่ท่านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวไป โดยทั่วไปแล้ว MOU ก็จะเป็นกระดาษแผ่นหนึ่งเมื่อลงนามแล้ว จะไม่ค่อยมีการติดตามความคืบหน้า ถือว่าเป็นนิมิตรหมายอันดีระหว่างหน่วยงานของรัฐกับรัฐที่ได้มีการลงนามความร่วมมือแล้วยังมีการติดตามเพื่อให้ MOU ที่ได้ลงนามกันแล้วเกิดเป็นมรรคเป็นผลกันอย่างแท้จริงและผลประโยชน์ก็เกิดกับประชาชนที่พวกเราต้องดูแลเค้าอยู่”