ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

การประชุมแนวทางการดำเนินงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันอาทิตย์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.30 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านรูปแบบ Onsite ณ ห้องประชุมตักศิลา ชั้น 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ และรูปแบบออนไลน์ Zoom meeting ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตอบรับมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมเป็นแกนนำมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และได้เสนอชื่อ ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยรับผิดชอบการดำเนินการขับเคลื่อนการสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ( Committee for Thai University Network for Health Promotion Network ) ภายใต้เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (ASEAN University Network-AUN) ในการเป็นผู้ดำเนินการขับเคลื่อนเครือข่ายฯ ดังกล่าว คณะฯ จึงได้จัดการประชุมแนวทางการดำเนินงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ขึ้น เพื่อหารือและดำเนินการส่งเสริมสุขภาพโดยบูรณาการวิชาการ ให้แก่นักศึกษา และประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยให้มีสุขภาวะที่ดี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การประชุม นำโดย ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, รศ.ดร.นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, ประกอบด้วยผู้เข้าร่วมประชุมจาก คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,       คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ขอนแก่น และ จ.อุบลราชธานี

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร /  นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์