ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมลงนามความร่วมมือกับ U.DINUS

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี ร่วมลงนามความร่วมมือกับ University of Dan Nuswantoro Semanang, Indonesia

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ.ดร.สมศักดิ์  พิทักษานุรัตน์ คณบดี ร่วมลงนามความร่วมมือกับ University of Dan Nuswantoro Semanang, Indonesia โดย Rektor Dr. Ir. Edi Noersasongko, M. Kom. และ Vice Rector In Academic Affairs  Dr. Kusni Ingsih. M.M. พร้อมนี้ รศ.ดร.วงศา  เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ ได้แนะนำมหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะสาธารณสุขศาสตร์พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหาร คณาจารย์  และได้เข้าเยี่ยมชมสถานีโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถานที่ฝึกงานของนักศึกษา University of Dan Nuswantoro Semanang

จากการนำเสนอและแนะนำดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา เป็นอย่างดีและยังมีคณบดีของคณะต่าง ๆ ให้ความสนใจหลักสูตรของคณะ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น อาทิเช่น วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นต้น