ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

แสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ครบรอบ 28 ปี

วันอังคาร ที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น. ผศ.ดร.ชนัญญา จิระพรกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา พร้อมกับ ผศ.เนาวรัตน์ มณีนิล รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีแก่สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 28 ปี ณ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ชั้น 2 อาคารพิมล กลกิจ

 

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์