ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2563 - 2564

วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2565 ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์เกียรติยศ ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ครั้งที่ 10 และ 11, ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 4 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร พร้อมนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2563-2564 โดยได้รับเกียรติจาก

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี เป็นผู้มอบรางวัล

ผู้ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นคณะสาธารณสุขศาสตร์ มีดังนี้

 

>ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2563

- ประเภทบริหาร -

ดร.นพ.ชาตรี เจริญขีวะกุล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชติ (สปสช.)

 

>ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2564

- ประเภทวิชาการและวิจัย -

ผศ.ดร.นิรันตร์ อินทรัตน์ อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

- ประเภทบูรณาการ -

นายแพทย์สุรเชษฐ์ ภูลวรรณ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นทั้ง 3 ท่าน เป็นอย่างยิ่ง

 

 
 

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร, นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์