ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

สื่อท้องถิ่น Indonesia ติดตามภารกิจผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ มข.

ผู้สื่อข่าวท้องถิ่นติดตามการทำงานทีมบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ นำทีม โดย ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี ระหว่างการเดินทางศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนวิชาการ วิจัย นักศึกษา บุคลากร ในประเทศอินโดนีเซีย

ผู้สื่อข่าวท้องถิ่นติดตามการทำงานทีมบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ นำทีม โดย ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี ระหว่างการเดินทางศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนวิชาการ  วิจัย นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2556 การเดินทางปฏิบัติภารกิจดังกล่าวได้รับความสนใจจากสื่อท้องถิ่น โดยได้มีการติดตามทำข่าว และสัมภาษณ์ผู้บริหารเพื่อเผยแพร่สู่ประชาชนท้องถิ่นผ่าน TVGU 11 ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ผลิตรายการบันเทิง สารคดี และเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย UDINUS, Indonesia

          ในวันที่ 19-20 สิงหาคม 2556 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผศ.ดร.สมศักดิ์  พิทักษานุรัตน์ ได้ลงนามร่วมมือการแลกเปลี่ยน วิชาการ วิจัย นักศึกษา บุคลากรกับ 2 มหาวิทยาลัย ได้แก่ University of Muhammadiyah Semarang โดย Dean of Faculty of Public Health. Mifbakhuddin, SKM, M. Kes, พร้อมนี้ รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ บรรยายพิเศษให้ความรู้แก่คณาจารย์ นักศึกษา เรื่อง Current Situation Communicable and Non-communicable diseases in Thailand และ University of Muhammadiyah Surakarta โดย Rector Prof.Dr.Bambang Setiaji คณะผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้