ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่าง คณะบริหารธรุกิจและการบัญชี และ บริษัท ศาลาแดง จำกัด

วันอังคาร ที่ 24 พฤษภาคม 2565 ผศ.ดร.ชนัญญา จิระพรกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา และ ผศ.เนาวรัตน์ มณีนิล รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่าง คณะบริหารธรุกิจและการบัญชี และ บริษัท ศาลาแดง จำกัด ณ ห้องวังเลิศ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรในการใช้โปรแกรม SAP Business One ซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาที่เกี่ยวข้องได้ด้วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเป็นอย่างมาก

    

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร, นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์