ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธีเปิด Grand Opening Brainpower Thailand 2022

วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธีเปิด Grand Opening Brainpower Thailand 2022 "บุญเปิดบ้าน แปงเมือง สร้างคนข้ามพรมแดน สู่อุตสาหกรรมแห่งโลกอนาคต" พร้อมรับฟังปาฐกถาพิเศษ จาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในหัวข้อ การสร้าง Brainpower Thailand สู่การสร้าง Frontier Research Technology และ SHA เพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จากฐานรากสู่เทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต  พร้อมนี้ได้ถ่ายภาพร่วมกับคณะรัฐมนตรี ผู้บริหารกระทรวง อว. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งกิจกรรมนี้จัดโดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ร่วมกับ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ณ หอศิลปวัฒนธรรม มข.

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร, นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์