ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

พิธีเปิดวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ College of Computing KKU

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.ชนัญญา จิระพรกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา พร้อมกับ           ผศ.เนาวรัตน์ มณีนิล รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ เข้าร่วมพิธีเปิดวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ College of Computing KKU โดยมี ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน ในโอกาสนี้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ทุกท่าน เป็นอย่างยิ่ง

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร / นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์