ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ประสบความสำเร็จในการบุกตลาดการศึกษาอินโดนีเซีย

ระหว่างวันที่ 15-22 สิงหาคม 2556 คณะผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ นำทีมโดย ผศ.ดร.สมศักดิ์  พิทักษานุรัตน์ คณบดี รศ.ดร.วงศา  เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ พร้อมทีม ได้เดินทางไปหารือพร้อมลงนามความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก อาจารย์ บุคลากร เพื่อสร้างความร่วมมือ ด้านการเรียนการสอนและการวิจัยร่วมกัน โดยมีผู้บริหารทั้ง 4 มหาวิทยาลัยร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ ณ ประเทศอินโดนีเซีย

จากการลงนามความร่วมมือการแลกเปลี่ยน วิชาการ วิจัย นักศึกษา บุคลากรดังกล่าวกับ 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ Dian Nuswantoro University Semarang, Universitas of Muhammadiyah Semarang, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta  และ Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia. ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงโดยมีนักศึกษา อาจารย์จากมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ได้ติดต่อและส่งใบสมัครเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก อย่างน้อยมหาวิทยาลัยละ 2 คน จึงถือเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าหลักสูตรของคณะสาธารณสุขศาสตร์เป็นที่ต้องการและยอมรับของนานาชาติ