ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

GMS Deans’ meeting

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดประชุมเครือข่ายคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Greater Mekong Subregion (GMS) Public Health Academic Network Deans' Meeting ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยประธานกล่าวเปิดและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัย

ผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย

1. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

5. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

6. คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

7.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

8. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

9. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

10. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

11. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

12. คณะสาธารณสุุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

หน่วยงานเครือข่ายจากต่างประเทศ ประกอบด้วย

1. Faculty of Public Health, University of Health Science, Lao PDR

2. Hanoi University of Public Health, Vietnam

3. Hue University of Medicine and Pharmacy, Vietnam

4. National Institute of Public Health and School of Public Health, Cambodia

5. University of Public Health, Myanmar

 

  

  

  

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร / นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์