ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

แสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครบรอบ 28 ปี

วันอังคาร ที่ 13 กันยายน 2565  คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย ผศ.ดร.ชนัญญา จิระพรกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา, ผศ.เนาวรัตน์ มณีนิล รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ พร้อมทั้ง ผศ.ดร.รัฐพล ไกรกลาง หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารสาธารณสุขฯ เข้าแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดี รวมถึงทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครบรอบ 28 ปี  

 

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร / นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์