ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

แสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 54 ปี

วันจันทร์ ที่ 19 กันยายน 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย ผศ.นิคม ถนอมเสียง รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ เข้าแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รวมถึงผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 54 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร / นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์