ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม Kick off

วันพุธ ที่ 12 ตุลาคม 2565 ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี, รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี เข้าร่วมกิจกรรม Kick off ปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นร่วมมือระหว่าง กฟผ. กับ มข. ถือเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชนน์ยิ่งเพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ และเป็นการปลูกป่าอย่างยั่งยืน ต่อไป ณ บริเวณริมรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝั่งถนนมิตรภาพ
 
 
 
 

ภาพข่าวโดย  :  นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์ / นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร