ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

พิธีเปิดสัมมนานานาชาติ “The 1st International Reinventing University Roadmap for Phenomics Symposium 2023”

วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.00 น. อาจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศักดิ์พิศุทธิกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม สมมนานานาชาติ “The 1st International Reinventing University Roadmap for Phenomics Symposium 2023” ซึ่งจัดโดยคณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์ฟีโนมมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อุทยานวิยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (KKU Sci Park)

(ขอขอบคุณภาพจากคณะแพทยศาสตร์ มข.)

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร / นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์