ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

พิธีเปิดศูนย์เซลล์บำบัดรักษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์เซลล์บำบัดรักษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นศูนย์ความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านเซลล์บำบัดรักษาขั้นสูงที่ได้รับรองมาตรฐานสากลมุ่งเน้นการศึกษาวิจัยและพัฒนาการรักษาด้วยเซลล์บำบัดชนิดต่าง ๆ ตลอดจนให้บริการการรักษาทางเลือกด้วยเซลล์บำบัดรักษา ณ ศูนย์เซลล์บำบัดรักษา ชั้น 8 อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์

 

 

ภาพ ข่าวโดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร / นางสาวขวัญหทัย สินเธาว์