ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณะสาธารณสุขศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร มข.


เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2556 ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์

ในโอกาสนี้ ผศ.ดร. สมศักดิ์  พิทักษานุรัตน์  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมทีมผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 ดังนี้

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์   รศ. นวรัตน์  วราอัศวปติเจริญ

คณบดีคณะเทคโนโลยี  รศ.พรเทพ  ถนนแก้ว

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  ผศ.สมเกียรติ  ศรีจารนัย

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตหนองคาย) รศ.วิรัช  จิ๋วแหยม

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตหนองคาย) ผศ.กริช  แรงสูงเนิน

รศ.นวรัตน์ วราอัศวปติเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ รศ.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี
ผศ.สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รศ.วิรัช จิ๋วแหยม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์
ผศ.กริช แรงสูงเนิน คณบดีคณะบริหารธุรกิจ