ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์บุคลากร (ผู้บริหารพบปะบุคลากร)

วันที่ 28 ก.พ. 2567 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์บุคลากร(ผู้บริหารพบปะบุคลากร) และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร ณ ห้องตักศิลา อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมฯ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ

โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการสื่อสารจากผู้บริหารไปยังบุคลากรในคณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อให้ได้รับทราบถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ทิศทางการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาองค์กร รวมทั้งยังได้เปิดโอกาสให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้ซักถามข้อสงสัยและให้ข้อเสนอแนะในเรื่องต่างๆ

ภาพ/ข่าว : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. โดย น.ส.รจนา หมวดศรี

รายงานข่าวโดย : ศรศักดิ์ อุระ