ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ชื่นชมยินดีผู้บริหารและอดีตผู้บริหาร คณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 25 ม.ค. 2567 ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในงาน วาระครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น "60 ปี แห่งการสร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อสังคม" ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มีผู้บริหาร, อดีตผู้บริหาร และคณาจารย์ประจำคณะ ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติฯ 7 ท่าน ดังนี้

1. ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ รางวัลเชิดชูเกียรติ สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ด้านบริหาร

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ อดีตคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ รางวัลเชิดชูเกียรติ สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ด้านบริหาร

3. รองศาสตราจารย์ พิษณุ อุตตมะเวทิน อดีตคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ รางวัลเชิดชูเกียรติ สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ด้านบริหาร

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีระศักดิ์ ชายผา อดีตคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ รางวัลเชิดชูเกียรติ สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ด้านบริหาร

5. รองศาสตราจารย์ อรุณ จิรวัฒน์กุล อดีตคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ รางวัลเชิดชูเกียรติ สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ด้านบริหาร

6. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะพล ศรีฤาชา อดีตผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ รางวัลเชิดชูเกียรติ สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ด้านบริหาร

7. ศาสตราจารย์มาลินี เหล่าไพบูลย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ รางวัลเชิดชูเกียรติ สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ด้านสร้างผลงานทางวิชาการ

โดยวันดังกล่าวฯ มีคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษาเข้าร่วมงานและร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารทุกท่าน ในโอกาสได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจนี้

ภาพ/ข่าว : โดย นายศรศักดิ์  อุระ