ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมงาน “คืนสู่เหน้าเรารัก มข. 60 ปี แห่งความภูมิใจ”

ในภาคเย็นวันที่ 25 ม.ค. 2567 ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.เนาวรัตน์ มณีนิล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผศ.ดร.ชนัญญา จิระพรกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.กวินทร์ ถิ่นคำรพ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยบริการวิชาการ นวัตกรรม และการต่างประเทศ และบุคลากร ร่วมงาน “คืนสู่เหน้าเรารัก มข. 60 ปี แห่งความภูมิใจ” โฮมความรัก ความหลัง ความทรงจำ และความภาคภูมิใจ ณ ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร (เดิม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โอกาสนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2565 คุณวัชรินทร์ เวชวิริยกุล นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร กระทรวงสาธารณสุข ศิษย์เก่าหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) รุ่นที่ 3

และศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2566 คุณกัลยา อารยางกูร พยาบาลชำนาญการพิเศษ หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมินักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศิษย์เก่าหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการระบาด

ภาพ/ข่าว : โดย นายศรศักดิ์  อุระ