ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี รับรางวัล "นักสุขศึกษาดีเด่นแห่งชาติ"

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
ในโอกาสที่ได้รับรางวัล "นักสุขศึกษาดีเด่นแห่งชาติ" ประจำปี 2567 "ประเภทวิชาการ" เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ มหาวิทยาลัยเกริก
ขอขอบคุณภาพจากเฟซบุ๊ก Wongsa Lao #นักสุขศึกษาดีเด่นแห่งชาติ2567
 
ข่าวโดย : ขวัญหทัย สินเธาว์
รายงานข่าว : ศรศักดิ์ อุระ
 
 
3