ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คว้ารางวัลผู้บริหารดีเด่น

ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้ารับรางวัลผู้บริหารดีเด่น ระดับดีเยี่ยม ในงานชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้ารับโล่รางวัลผู้บริหารดีเด่น สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ผู้บริหารคณะระดับดีเยี่ยม ในงานชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ ประจำปี 2556 ซึ่งจัดขึ้น ณ หอประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น  งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแสดงความชื่นชมยินดี ยกย่องและเชิดชูเกียรติ แก่บุคลากรผู้สร้างชื่อเสียงและคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย

นอกจากนี้แล้ว คณะสาธารณสุขศาสตร์ ยังได้รับโล่เชิดชูเกียรติ คณะวิชาที่มีผลงานด้านวิจัยระดับดีเยี่ยม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมี ศาสตราจารย์สุพรรณี พรหมเทศ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นตัวแทนรับมอบโล่รางวัล

อีกหนึ่งผลงานจากบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ คือ รางวัลชนะเลิศการประกวดหนังสั้น ส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่ง นางสาวผุสดี ไกยวงษ์ นักวิเทศสัมพันธ์ และทีมงาน ส่งเรื่อง "My Best Daddy" เข้าประกวด ซึ่งจัดโดยงานจรรยาบรรณ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในงานดังกล่าวมี รองศาสตราจารย์กาญจนา นาถะพินธุ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.จุฬาภรณ์ โสตะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร เขียวอยู่ หัวหน้าภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร์ อาจารย์รัฐพล ไกรกลาง และเจ้าหน้าที่ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์เข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลในปีนี้ 

ข่าว: ผุสดี ไกยวงษ์

ภาพ: กรุณา โสฬสจินดา