ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี กับผู้สำเร็จการศึกษา

ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2556

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มอบเกียรติบัตร แก่บัณฑิตผู้มีผลการเรียนดีเด่น และร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ในวันที่ 13 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มอบเกียรติบัตรและให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา “ในนามของคณาจารย์ และบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน ครั้งแรกในวันที่ท่านก้าวเข้ามาที่นี่ ในบ้านสีชมพู รั้วสีอิฐ และครั้งนี้คือวันที่ท่านจะก้าวออกไปสู่โลกภายนอก บางคนเลือกที่จะทำงาน บางคนเลือกที่จะเรียนต่อ ไม่ว่าท่านจะเลือกทางไหน  ผมก็เชื่อว่าทุกคนมีความพร้อม พร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต และพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลง ทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ถือเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพของคณะสาธารณสุขศาสตร์ เราไม่ได้นับเพียงจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไป แล้วมีงานทำเท่านั้น แต่เรายังมีการวัดความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้วย ซึ่งบัณฑิตของคณะสาธารณสุขศาสตร์ก็จะได้รับคำชื่นชม จากองค์กรภายนอกอยู่เสมอ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของบัณฑิตที่พึงประสงค์ แห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น และก็ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนที่ได้รับเกียรติบัตรในวันนี้ ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่มีวินัยในตัวเอง มีความรับผิดชอบ  ความอดทน และมีผลการเรียนในระดับยอดเยี่ยม ก็ขอชื่นชมในความมุ่งมั่น ตั้งใจของทุกคน สุดท้ายก็อยากจะฝากถึงคนที่เข้าไปทำงานในหน่วยงานต่างๆ ว่าอย่าไปมองความสำเร็จของคนอื่นก่อน แต่จงแข่งกับตัวเองเพราะทุกคนที่ประสบความสำเร็จมาล้วนผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆ มากมาย ไม่ใช่สิ่งที่ได้มาง่ายๆ และขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงาน และการเรียน และเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป”  

รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตที่ได้รับเกียรติบัตร มีดังนี้
เกียรตินิยมอันดับ 1 และเหรียญทอง

นางสาวฐิติมา แสนเรื่อง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม

เกียรตินิยมอันดับ 1 
 
1. นายวรพงษ์ หล้าคำคงสาขาวิชาเอกคู่วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2.นางสาวฐิติมา โล้วศิริวัฒน์สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3.นายสุรชัย พิมหาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
4. นายอาคม อาชาสาขาวิชาเอกคู่วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
5. นางสาวสุนันทา กรเกียรติสกุลสาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
6. นายอูน ตะสิงห์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
7. นางสาวชลวิภา สุลักขณานัรักษ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
8. นางสาววิราสินี สีสงครามสาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
9. นางสาวพิทยาภรณ์ ยินดีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
10. นางสาวชลิดา ก้านจักรสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
11. นางสาวกฤษณา พิมพ์เพชรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม 

นอกจากนี้แล้วในวันที่ 14 ธันวาคม 2556 บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ได้ร่วมถ่ายภาพหมู่กับคณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ บริเวณลานชมพู คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และในวันที่ 16 ธันวาคม 2556 หลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแล้ว ศิษย์ปัจจุบันได้จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิต ณ ลานกาสะลอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย การบูม และการร่วมร้องเพลงสถาบัน เพื่อเป็นการระลึกถึงช่วงเวลาตลอด 4 ปี ที่อยู่ในบ้านสีชมพู รั้วสีอิฐ ที่เฝ้าพากเพียร เรียน และทำกิจกรรมนอกหลักสูตร จนประสบความสำเร็จ และกำลังจะไปเป็นบัณฑิตที่รับใช้ชาติ โดยมีตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยแห่งการอุทิศเพื่อสังคม ติดตัวไปตลอดชีวิต   
 
 
   

ข่าว: ผุสดี ไกยวงษ์
ภาพ: ศรศักดิ์ อุระ/กรุณา โสฬสจินดา