ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 ใน 7 สถาบันร่วมลงนามกับกรมอนามัย

ผศ.ดร.สมศักดิ์  พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้แทนจาก 6 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยบูรพา และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย เพื่อร่วมกันพัฒนางานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมสุขภาพให้สามารถแก้ไขปัญหาและสนับสนุนงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กับ กรมอนามัย ในวันที่ 12 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล