ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

สวัสดีปีใหม่อดีตคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ นำบุคลากร มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ อดีตคณบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในเทศกาลแห่งการส่งความสุข

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ นำคณาจารย์และบุคลากร มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ และขอพรปีใหม่จากอดีตคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้แก่ศาสตราจารย์ นพ.ศาสตรี เสาวคนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลื่อน สุริหาร รองศาสตราจารย์อรุณ จิรวัฒน์กุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรศักดิ์ ชายผา และรองศาสตราจารย์พิษณุ อุตตมะเวทิน  และในวันที่  7 มกราคม 2557 ได้เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ อาคารสิริคุณากร นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานต่างๆ เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่คณบดีและผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ เช่น สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาสุขศึกษา ภาควิชาระบาดวิทยา นักศึกษาระดับปริญญาเอก ตัวแทนนักศึกษาทุนช้างเผือก และอีกหลายหน่วยงาน

ภาพ/ข่าว: ผุสดี ไกยวงษ์