ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดอาคารสโมสรบุคลากร มข.

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2557 คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จุฬาภรณ์ โสตะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม เข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดีกับคุณประสิทธิ  โททุโย นายกสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และร่วมพิธีทำบุญสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น หลังจากที่ได้สร้างอาคารหลังใหม่ จึงได้ถือเอาวันนี้เป็นวันเปิดอาคารสโมสรฯ และร่วมกันทำบุญเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล ซึ่งในงานดังกล่าวมี รองศาสตราจารย์ถวัลย์วงศ์ รัตนศิริ อธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ เป็นประธานในพิธี ในวันดังกล่าวมีการถวายภัตตาหาร พร้อมเครื่องไทยทาน  และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน