ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2557 ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมเดิน วิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร ใน ขอนแก่นมาราธอน นานาชาติ ครั้งที่ 11 และยังเป็นการเฉลิมฉลอง 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนี้คณะสารณสุขศาสตร์ยังสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวิ่งมาราธอนโดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับบุคลากรของคณะสารณสุขศาสตร์ที่สมัครเข้าร่วมวิ่งในครั้งนี้ด้วย