ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดโครงการเพิ่มพูนทักษะการเขียนเพื่อตีพิมพ์

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  พิทักษานุรัตน์  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มพูนทักษะการเขียนรายงานสอบสวนโรคเพื่อตีพิมพ์บทความในวารสารทางวิชาการ ซึ่งจัดโดยภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อกระตุ้นให้นักวิชาการสาธารณสุขและศิษย์เก่ามีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมากขึ้น โดยมีเข้าร่วมโครงการกว่า 50 คน ประกอบด้วย นักวิชาการสาธารณสุข ผู้ปฏิบัติงานในทีมผู้ระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วหรือ SRRT คณาจารย์ นักศึกษาและศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีภารกิจในการสอบสวนและควบคุมโรคในพื้นที่  รวมถึงการเขียนรายงานการสอบสวนด้วย ทั้งนี้มี ศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี  พรหมเทศ  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการและหัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในการอบรมดังกล่าว ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คือ นายแพทย์ภาสกร  อัครเสวี ผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงสาธารณสุข อดีตผู้อํานวยการสํานักงานระบาดวิทยา  มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม โดยมีหัวข้อในการบรรยาย ได้แก่  หลักการและสาระสําคัญของการเขียนรายงานสอบสวนโรค เขียนบทความสอบสวนโรคอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์ รวมถึงการฝึกปฏิบัติการเขียนสอบสวนโรคเพื่อเป็นบทความตีพิมพ์

   
 

ข่าว   :   ผุสดี  ไกยวงษ์
ภาพ  :   ขวัญหทัย สินเธาว์