ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ต้อนรับผู้แทนจากสถาบัน International Education Centre, Bangor University จากสหราชอาณาจักร

เมื่อวันจันทร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 15.09 น. คุณ Sarah Jones- Morris ตำแหน่ง Country Manager สถาบัน International Education Centre, Bangor University จากสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยภายใต้ความร่วมมือกับวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) ได้เข้าเยี่ยมชมคณะสาธารณสุขศาสตร์ และเข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี และ รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ ณ ห้องรับรอง 1 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อหารือถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ อีกทั้งมีการพิจารณาหารือเรื่องความร่วมมือทางวิชาการด้านหลักสูตรระยะสั้น การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ ความร่วมมือด้านการวิจัย (ระบบการดูแลสุขภาพ) และการเจรจา   ทำ MOU ระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ กับ Bangor University ในอนาคต อีกด้วย